Tramsingel 21-C3
4814AB Breda
BTW-nummer: NL0059243207

KVK: 75550504

©2019 door Loose Cups.

ALGEMENE VOORWAARDEN LOOSE CUPS V.O.F.

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Onderneming doet zaken onder de naam Loose Cups V.O.F. en is gevestigd aan de Tramsingel 21-C3 (4814 AB) te Breda. Zij is geregistreerd onder KvK-nummer 75550504.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Loose Cups V.O.F. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Loose Cups V.O.F. en consument.

 

Artikel 3 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeldt het aanbod dit uitdrukkelijk.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen die Loose Cups V.O.F. gebruikt, geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Loose Cups V.O.F. niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan Loose Cups V.O.F. zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Loose Cups V.O.F. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Loose Cups V.O.F. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Loose Cups V.O.F. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Loose Cups V.O.F. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Loose Cups V.O.F. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Loose Cups V.O.F. zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de informatiegegevens van Loose Cups V.O.F. waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
c. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Loose Cups V.O.F. deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien Loose Cups V.O.F. zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de eerste zaak heeft ontvangen.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Loose Cups V.O.F. retourneren, conform de door Loose Cups V.O.F. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
a) die door Loose Cups V.O.F. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Loose Cups V.O.F. geen invloed heeft;
f) de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 

Artikel 8 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur blijven de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten gelijk, behoudens de gevallen genoemd in lid 2 tot en met 5 van dit artikel.

2. Loose Cups V.O.F. mag prijswijzigingen doorvoeren die het gevolg zijn van veranderingen in BTW-tarieven.
3. Loose Cups V.O.F. kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Loose Cups V.O.F. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan, met dien verstande dat de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen zeven dagen na de dag dat zij met de prijsverhoging bekend is geworden dan wel kon worden geacht daarmee bekend te zijn.

6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1. Loose Cups V.O.F. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Loose Cups V.O.F. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Loose Cups V.O.F. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Loose Cups V.O.F..
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Loose Cups V.O.F., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Artikel 11 - Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de consument de eerste levering van producten en/of diensten te betalen voorafgaand aan de  levering van deze producten en/of diensten.

2. In geval van wanbetaling van de consument heeft Loose Cups V.O.F. het recht om de wettelijke rente in rekening te brengen aan de consument.

 

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Loose Cups V.O.F. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, aan Loose Cups V.O.F. kenbaar gemaakt.
2. Bij Loose Cups V.O.F. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

3. In afwijking van het derde lid van dit artikel kan de termijn genoemd in dat lid worden verlengd, indien voorzienbaar is dat de klacht een langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval zal door Loose Cups V.O.F. binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging worden verzonden, waarin een indicatie wordt genoemd van de verwerkingsduur van de klacht. De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht
1. Op overeenkomsten tussen Loose Cups V.O.F. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen is de rechter in het arrondissement Zeeland West-Brabant, locatie Breda, bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Loose Cups V.O.F. en de consument.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
De vernietigbaarheid van een van de bepalingen in een van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.